پژوهش در زبان و ادبیات عرب

المستخلص

    پژوهش در زبان و ادبیات عرب       دوفصل ‌ نامه علمی ـ پژوهشی   دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه اصفهان       شماره 7   پاییز و زمستان 1391هـ.ش/ 1434-1433هـ.ق/ 2013-2012م   شاپا: 6466ـ2008   شاپای الکترونیکی: 4649ـ2322     این مجله در پایگاه های زیر نمایه می شود:     اولریخ: راهنمای بین المللی نشریات ادواری http://ulrichsweb.serialssolutions.com بانک اطلاعات نشریات کشور http://www.magiran.com   پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی http://www.SID.ir   پایگاه الکترونیکی مجله http://uijs.ui.ac.ir/rall   پایگاه علوم استنادی جهان اسلام http://www.ISC.gov.ir   دوآج: فهرست مجلات پژوهشی با دسترسی آزاد http://www.doaj.org   انتشارات دانشگاه اصفهان   حوزه معاونت تحقیقات و فناوری   بحوث فی اللغه العربیه وآدابها : دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه اصفهان   صاحب امتیاز : دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه اصفهان   مدیر مسؤول : دکتر سردار اصلانی   سردبیر : دکتر سیدعلی میرلوحی   مدیر اجرایی : نادیا کاظمی     هیأت تحریریه   دکتر سیدمحمدرضا ابن الرسول ـ استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان دکتر علی‌اوسط ابراهیمی ـ دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت معلم تهران دکتر عبد الغنی ایروانی ‌ زاده ـ دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهاندکتر محمد خاقانی ـ استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهاندکتر نصراللّه شاملی ـ دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهاندکتر محمود شکیب ‌ انصاری ـ استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید چمران اهوازدکتر حامد صدقی ـ استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت معلم تهراندکتر محمد فاضلی ـ استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه مشهددکتر محم د‌حسن فؤادیان ـ د انشیار گــروه زبــان و ادبیــات عربی دانشگاه تهران   دکتر سید فضل‌الله میرقادری ـ دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شیراز دکتر سید علی میرلوحی ـ استاد گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه اصفهان  ویراستار و صفحه ‌ آرا : مجید ادیب   ویراستار انگلیسی : دکتر زهرا امیریان   چاپ و صحافی : چاپخانه دانشگاه اصفهان   تاریخ انتشار : پاییز و زمستان 1391هـ . ش/1434-1433هـ . ق/ 2013-2012م   قیمت : 10000 ریال   اصفهان. دانشگاه اصفهان. دانشکده زبان ‌ های خارجی . دفتر مجله بحوث ف ی اللغه العربیه وآدابها   کد پستی 73441 ـ 81744 (تلفن: 03117932115 ؛ دورنگار: 03116687391)   http://uijf.ui.ac.ir/rall

عنوان المقالة [English]

Research in Arabic Language & Literature

المستخلص [English]

    Research in Arabic Language & Literature         Biannual Journal   Of the F oreign Languages Faculty   Of the University of Isfahan       Issue 7, Autumn & Winter 2012-2013     ISSN: 2008-6466 Electronic ISSN: 2322-4649         This journal is indexed in below sites:     BJM Electronic Database http://uijs.ui.ac.ir/rall   Doaj: Directory of Open Access Journals http://www.doaj.org   Journals Database (magiran) http://www.magiran.com   Islamic World Science Citation Center http://www.ISC.gov.ir   Scientific Information Database (SID) http://www.SID.ir   Ulrichsweb: global serials directory http://ulrichsweb.serialssolutions.com