الحکام 1399

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

سمت / سازمان

اشتراک داوران در پایگاه های بین المللی و استفاده از آنها

محمد

اجاقي

سایر

دانشگاه اصفهان

 

سجاد

اسماعيلي

استادیار

دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين

 

سيد عدنان

اشکوري

استادیار

دانشگاه خوارزمي

 

محمدجعفر

اصغري

استادیار

دانشگاه ولي عصر رفسنجان

 

سردار

اصلاني

دانشیار

دانشگاه اصفهان

 

حسين

اصل عباسي

سایر

دانشگاه اصفهان

 

علي

افضلي

دانشیار

دانشگاه تهران

 

مهرداد

آقائي

دانشیار

جامعة محقق الأردبيلي

 

عباس

اقبالي

دانشیار

دانشگاه کاشان

 

مريم

اکبري موسي آبادي

استادیار

دانشگاه اروميه

 

ابوالحسن

امين مقدسي

استاد

دانشگاه تهران

 

ميثم

ايمانيان

سایر

دانشگاه فرهنگیان پردیس آیت الله طالقانی (ره) قم

 

سيد خليل

باستان

دانشیار

دانشگاه علامه طباطبايي

 

خداداد

بحري

استادیار

دانشگاه خليج فارس

 

رسول

بلاوي

دانشیار

دانشگاه خليج فارس بوشهر

 

خليل

پرويني

دانشیار

دانشگاه تربيت مدرس

 

يدالله

پشابادي

استادیار

دانشگاه کردستان

https://publons.com/researcher/4112995/yadollah-pashabadi/

علي

پيراني شال

دانشیار

دانشگاه خوارزمي

 

مريم

جلائي

استادیار

دانشگاه کاشان

 

ليلا

جمشيدي

استادیار

دانشگاه پيام نور شيراز

 

سميه

حسنعليان

دانشیار

جامعة اصفهان

 

يداله

حيدري

مربی

مدرس في الجامعة القرآنية وفي الثانويات

 

محمود

حيدري

دانشیار

دانشگاه ياسوج

 

علي

خضري

استادیار

دانشگاه خلیج فارس بوشهر

 

ناديا

دادپور

سایر

جامعة اصفهان

 

اسحق

رحماني

دانشیار

جامعة شيراز

 

محمد

رحيمي خويگاني

استادیار

دانشگاه اصفهان

 

امير حسين

رسول نيا

استادیار

دانشگاه کاشان

 

سارا

رضايي

سایر

دانشگاه فرهنگیان شیراز

 

رمضان

رضايي

استادیار

پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

 

ساجد

زارع

استادیار

دانشگاه یزد

 

منصوره

زرکوب

دانشیار

دانشگاه اصفهان

 

سيدرضا

سليمانزاده نجفي

دانشیار

دانشگاه اصفهان

 

طيبه

سيفي

استادیار

دانشگاه شهید بهشتی

 

نصرالله

شاملي

استاد

دانشگاه اصفهان

 

مهدي

شاهرخ

استادیار

جامعة مازندران

 

علي اصغر

شهبازي

استادیار

دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين

 

محمدرضا

شيرخاني

استادیار

دانشگاه ایلام

 

پيمان

صالحي

استادیار

دانشگاه ايلام

 

الهه

صفيان

سایر

دانشگاه اصفهان

 

روح الله

صيادي نژاد

دانشیار

دانشگاه کاشان

 

مهدي

عابدي جزيني

دانشیار

دانشگاه اصفهان

 

حميد

عباس زاده

استادیار

دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد

 

مالک

عبدي

استادیار

جامعة إيلام

 

موسي

عربي

استادیار

دانشگاه شيراز

https://publons.com/researcher/1820844/mousa-arabi/

عبدالاحد

غيبي

استاد

جامعة الشهيد مدني بأذربيجان

 

مسعود

فکري

دانشیار

دانشگاه تهران

 

فاطمه

قادري

دانشیار

دانشگاه يزد

 

زهرا

قاسم نژاد

استادیار

دانشگاه شيراز

https://publons.com/researcher/1821416/zahra-ghasemnejad/

زهرا

قاسمي پيوندي

سایر

دانش آموخته دکتري دانشگاه اصفهان

 

مرضيه

قربان خاني

سایر

دانشگاه اصفهان

 

عسکر علي

کرمي

استادیار

دانشگاه اصفهان

 

غلامرضا

کريمي فرد

دانشیار

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

حبيب

کشاورز

استادیار

دانشگاه سمنان

 

مرضيه

کلکين نما

سایر

دانشگاه معارف قرآن و عترت اصفهان

 

حسين

کياني

دانشیار

دانشگاه شيراز

 

فاطمه

گلي

سایر

دانش آموخته دکتري دانشگاه اصفهان

 

نرگس

گنجي

دانشیار

دانشگاه اصفهان

 

حسن

گودرزي لمراسکي

دانشیار

جامعة مازندران

 

عيسي

متقي زاده

دانشیار

دانشگاه تربيت مدرس

 

حيدر

محلاتي

دانشیار

دانشگاه قم

 

دانش

محمدي

استادیار

جامعة شيراز

 

اميرصالح

معصومي

سایر

دانش آموخته دانشگاه اصفهان

 

آزاده

منتظري

استادیار

دانشگاه قم

 

فرامرز

ميرزايي

استاد

دانشگاه تربيت مدرس

 

وصال

ميمندي

دانشیار

دانشگاه یزد

 

هومن

ناظميان

دانشیار

دانشگاه خوارزمی

 

ماجد

نجاريان

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامي واحد فلاورجان

 

روح اله

نصيري

استادیار

دانشگاه اصفهان

 

عليرضا

نظري

استادیار

دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

 

امين

نظري

سایر

دانشگاه اصفهان

 

عليرضا

نظري

استادیار

دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

 

علي

نوروزي

استادیار

دانشگاه فردوسي مشهد

 

شهريار

همتي

دانشیار

جامعة رازي