الأهداف والنطاق

مجلة جامعية محکمة نصف سنوية تصدرها جامعة أصفهان

بإشراف مجموعة من الأساتذة من مختلف الجامعات الإيرانية والعربية

تنشر باللغة العربية وترکّز علي دراسات نظرية أو تطبيقية ذات اتجاه لغوي/ «پژوهش‌هاى زبان عربى» یکی از نشریات علمی پژوهشی دانشگاه اصفهان است که زیر نظر جمعی از استادان دانشگاه‌های مختلف ایران و کشورهاى عربی، به صورت دوفصلنامه منتشر می‌شود. این مجله  در حوزه پژوهش‌های زبانی (نظری و کاربردى) و به زبان عربی است.

فمن الموضوعات التي تهتم المجلة بها: / از جمله محورهای مورد توجه این مجله موارد زیر است:

  • ·                    تصنيف العلوم اللغوية/ طبقه بندی دانش های زبانی
  • ·                    تعليم اللغة والمهارات اللغوية/ آموزش زبان و مهارتهای زبانی
  • ·                    الترجمة (من العربية وإليها)/ مطالعات ترجمه (که یکی از دوسوی آن زبان عربی باشد)
  • ·                    تاريخ اللغة والنحو/ مطالعات تاریخی در زبان و نحو
  • ·                    الصوتيات العربية/ آواشناسی عربی
  • ·                    الصرف والاشتقاق/ صرف و اشتقاق
  • ·                    النحو ومعاني النحو/ نحو ومعانی نحو
  • ·                    المعجمية/ فرهنگ شناسی 
  • ·                    الأسلوبية/ سبک شناسی
  • ·                    الدلالية/ معنی شناسی