الحکام 1400

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

وابستگی سازمانی

 

سجاد

اسماعيلي

استادیار

دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56829264000

محمدجعفر

اصغري

استادیار

دانشگاه ولي عصر رفسنجان

 

حسين

اصل عباسي

سایر

دانشگاه اصفهان

 

علي

افضلي

دانشیار

دانشگاه تهران

 

مهرداد

آقائي

دانشیار

دانشگاه محقق اردبیلی

 

عباس

اقبالي

استاد

دانشگاه کاشان

 

مريم

اکبري موسي آبادي

استادیار

دانشگاه اروميه

 

منذر

الحلي

استاد

دانشگاه بابل (عراق)

 

محمود

الهواوشة

استادیار

جامعة صحار کلية الآداب

 

نرگس

انصاري

دانشیار

دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

 

ميثم

ايمانيان

سایر

دانشگاه فرهنگیان پردیس آیت الله طالقانی (ره) قم

 

رسول

بلاوي

دانشیار

دانشگاه خليج فارس بوشهر

 

آسيا

بومعراف

استاد

مرکز البحث العلمي والتقني للتطوير اللغة العربية

 

يدالله

پشابادي

استادیار

دانشگاه کردستان

 

جميل

جعفري

استادیار

دانشگاه سنندج

 

مريم

جلائي

استادیار

دانشگاه کاشان

 

ليلا

جمشيدي

استادیار

دانشگاه پيام نور شيراز

 

طاهره

چال دره

استادیار

دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

 

مریم

حاجي زاده

سایر

موسسه زبان ایران

 

فرزانه

حاجي قاسمي

مربی

دانشگاه اصفهان

 

سميه

حسنعليان

دانشیار

دانشگاه اصفهان

 

محمود

حيدري

دانشیار

دانشگاه ياسوج

 

يداله

حيدري

مربی

دانشگاه قرآن کریم

 

ناديا

دادپور

سایر

دانشگاه اصفهان

 

محمد

رحيمي خويگاني

استادیار

دانشگاه اصفهان

 

سارا

رضايي

سایر

دانشگاه فرهنگیان شیراز

 

جواد

رنجبر

استادیار

دانشگاه پیام نور

 

ساجد

زارع

استادیار

دانشگاه یزد  

منصوره

زرکوب

دانشیار

دانشگاه اصفهان

 

حسن

سرباز

دانشیار

دانشگاه کردستان  

مهدي

شاهرخ

استادیار

دانشگاه مازندران  

محمد

شايگان مهر

استادیار

دانشگاه ازاد اسلامی واحد کاشمر

 

علي اصغر

شهبازي

استادیار

دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين

 

سيد مرتضي

صباغ جعفري

دانشیار

دانشگاه ولي عصر رفسنجان

 

الهه

صفيان

سایر

دانشگاه اصفهان

 

مهدي

عابدي جزيني

دانشیار

دانشگاه اصفهان

 

نسرين

عباسي

سایر

دانش آموخته دانشگاه بوعلی سینا همدان

 

مالک

عبدي

دانشیار

دانشگاه ایلام

 

صادق

عسکري

دانشیار

دانشگاه سمنان

 

عبدالاحد

غيبي

استاد

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

 

حامد

فشي

استادیار

دانشگاه امام حسین (ع)

 

مرضيه

قربان خاني

سایر

دانشگاه اصفهان

 

سميه

کاظمي نجف آبادي

استادیار

دانشگاه اصفهان

 

دانش

محمدي

استادیار

دانشگاه شیراز

 

سيد مهدي

مسبوق

استاد

دانشگاه بوعلي سينا همدان

 

حميدرضا

ميرحاجي

دانشیار

دانشگاه علامه طباطبایی

 

علي

نجفي ايوکي

دانشیار

دانشگاه کاشان

 

مهران

نجفي حاجيور

استادیار

دانشگاه شهرکرد

 

روح اله

نصيري

استادیار

دانشگاه اصفهان

 

امين

نظري

سایر

دانشگاه اصفهان

 

يوسف

نظري

استادیار

دانشگاه شيراز

 

نصرالدین

وهابي

 

دانشگاه الوادي (الجزایر)

 

علي اصغر

ياري اصطهباناتي

استادیار

جامعة الشهيد باهنر کرمان