المؤلفون

دانشگاه اصفهان

المستخلص

نظر به نقش شاهد در دانش‌هاي زباني و ادبي و نيز اهميت معلقات در ادبيات عربي و جايگاه شروح اين چکامه‌هاي ارزشمند مقاله حاضر روش شارحان معلقات در استعمال شواهد مختلف قرآني، حديثي، شعر و مثل را با روش توصيفي ـ تحليلي بررسيده است.
يافته‌هاي پژوهش بيانگر آن است که شارحان توجه شاياني به شاهد داشته و اين شواهد کاربردهاي مختلفي چون شرح واژگان مشکل، تأکيد معني، توضيح مسئله‌اي نحوي يا صرفي، بيان نکته‌اي بلاغي، يا اشاره به قضاياي آوايي و عروضي داشته‌اند.

الكلمات الرئيسية

عنوان المقالة [English]

The method of The Muallaqat commentators in applying the Evidence in their explanations

المستخلص [English]

Considering the role of witness in the different sciences of language and literature and the importance of the Muallaqat in Arabic literature and the importance of explanations of these poems, in the present study, it is intended to study the method of commentators n applying the the different evidence of the Quran, Hadith, poetry, proverb, descriptive - analytical method was employed.
The results of the study revealed that commentators emphasized the evidence in their books and paid attention to it. They applied the different evidence of the Quran, Hadith, poetry, proverb in order to explain the Vocabulary, syntax, metaphor, and narrative.

الكلمات الرئيسية [English]

 • al -zouzani
 • method
 • al - Tabrizi
 • Muallaqat
 • explanations of Muallaqat
 • Al Shaibani
 • Nnahas
 • al
 • zouzani
 • Tabrizi
 • the evidence