المؤلفون

1 عراق

2 دانشگاه اصفهان

المستخلص

اختلاف آراء و نظرات دستورنويسان درهاي فکر و انديشه را بر روي دستور زبان عربي گشود و منجر به اختلاف و نزاع فکري بين دستورنويسان گشت. اين نزاع فکري, شکوفايي انديشه‌ و برپايي نهضت علمي در راستاي علم دستور را براي زبان عربي به ارمغان آورد. دستورنويسان معاصر نيز به پيروي از پيشينيان در پاره‌اي از مسائل دستوري با هم اختلاف نظر داشته‌اند.
اين مسأله پژوهش حاضر را بر آن داشت که به بررسي موارد اختلاف آراء و نظرات دستوريان معاصر که با اختلاف دو مکتب دستوري بصره و کوفه شباهت دارد, بپردازد. بر اين اساس با رويکردي توصيفي تحليلي و با بررسي آراء و نظرات دستوريان معاصر در پاره‌اي از مباحث دستوري, جلوه‌ها و موارد اختلاف آراء ايشان در چند قسمت مورد بحث و مداقه قرار گرفته شد, که عبارتند از: شيوه پژوهش زباني, انواع کلام, مفهوم جمله, اعراب و علامت‌هاي آن, مرفوعات, منصوبات, مجرورات, توابع و اعراب فعل.
شايان ذکر است که اختلاف نظر دستورنويسان معاصر غالبا به منظور دست‌يابي به روشي بنيادي و کارآمد براي تصحيح سبک دشوار و پيچيده دستور سنتي بوده است. بدين منظور برخي از دستوريان معاصر نظرات خود را بر پايه نحو کوفه که از نظر ايشان به سهولت و تفصيل مباحث مشهور بود, بنيان نهادند, و برخي ديگر براي رهايي از دشواري و پيچيدگي ناشي از دستور سنتي تنها به آنچه براي زبان‌آموزان آسان مي‌نمود اکتفا کردند.

الكلمات الرئيسية

عنوان المقالة [English]

The difference in grammatical matters between modern grammarians

المؤلفون [English]

  • Riyadh Al-Sawad 1
  • somayye kazemi najafabadi 2

2 university of isfahan

المستخلص [English]

Proceeded difference in opinion of grammarians Led to the capacity of thought in grammar of Arabic language, and cause to the conflict in thought of the grammarians.
This research aims to study the difference between grammarians in modern grammatical matters, which is similar to that difference that took place between grammarians in Basra and Kufa in matters of Arabic grammar.
The present research, therefore, had take the method of descriptive and analyzing to study the opinion of the modern grammarians on several sections grammatical study’s methodology, parts of speech, definition of sentences, and the means of meaning discrimination in nouns and verbs.
The difference in opinion of grammarians is for finding the way which corrects grammar approach that led to the complexity and difficulty. So, some modern grammarians adopt the grammar of Kufa, because he saw that is easy, others taking what is easier to the process of education.

الكلمات الرئيسية [English]

  • Arabic Language
  • Grammar
  • difference
  • modern grammarian