المؤلفون

1 دانشگاه اصفهان

2 دانشگاه کاشان

المستخلص

در مقايسه با ساير مواد آموزشي در تدريس زبان هاي خارجي، ادبيات همواره داراي اهميت و جايگاه ويژه اي بوده است. معمولاً مدرسان زبان، ادبيات را در تحقق دو هدف به کار مي گيرند؛ نخست، تدريس ادبيات براي ادبيات است؛ يعني تدريس آن به منظور کسب اطلاعات ادبي. هدف ديگر، بهره گيري از ادبيات به عنوان منبعي براي تقويت مهارت هاي زباني زبان آموزان مي باشد.واين مسأله اي است که زبان شناسان کاربردي به آن توجه ويژه اي دارند و پژوهش هايي ارزشمند ـ چه نظري و چه ميداني ـ در بررسي گنجاندن ادبيات در کلاس هاي زبان و ميزان تأثير آن در بهبود مهارت هاي زباني انجام شده است.
اما با نگاهي گذرا به پژوهش هاي نظري مرتبط با اين موضوع، در زبان عربي شاهد خلأ آشکاري در اين زمينه هستيم چه برسد به پژوهش هاي ميداني که بتوان از آن در تدريس ادبيات عربي به منظور تقويت توانش زبانيِ عربي آموزان غير عرب بهره گرفت. بنابراين، پژوهش حاضر با مقايسه و تحليل آراء زبان شناسان، گامي در جهت رفع اين نقص در زمينه نظري مسأله مي باشد. اين مقاله با مطالعه منابع خارجيِ مرتبط با موضوع، به بررسي نظرات موافقان و مخالفان به کارگيري ادبيات به عنوان منبع آموزش زبان پرداخته و مشکلات و موانعي را که معلمان و زبان آموزان در مطالعه ادبيات با آن روبرو هستند، بررسي مي کند و سپس پيشنهادها و راه حلهايي را که در رفع يا کاهش آن ارائه مي شود، مورد ارزيابي قرار مي دهد.
مهم ترين نتيجه اي که از اين پژوهش حاصل آمده، اين که ادبيات معاصر عربي با توجه به اصالت آن وتوانايي بالقوه اي که در تقويت توانش زباني، فرهنگي، تفسيري، نقدي و احساسي زبان آموزان دارد، مي تواند زمينه مناسبي براي تدريس و يادگيري زبان عربي به عنوان زبان خارجي باشد.

الكلمات الرئيسية

عنوان المقالة [English]

Applied literature in teaching foreign languages on the side of applied linguistics

المؤلفون [English]

  • narges gangi 1
  • maryam jlalai 2

المستخلص [English]

The literature has already been a basic component in teaching foreign / second languages curriculum in comparing with other materials, therefore, this forces instructors to use literature for two purposes: first, teaching literature for literature and second , use of literature as a linguistic resource in order to improving language skill of learners, and this is important issue in applied linguistics. so, it is essential for many scholars to do theoretical and experimental studies for investigating the benefits of integrating literature in language courses and examining it’s influence in improving language skills.
but, with a glimpse to the relevant researches in this issue, we find a big shortage in the theoretical researches in Arabic language an especially in experimental researches due to exploiting those in teaching of Arabic literature and improving linguistic proficiency of foreign Arabic learners.
so , this paper aims to compare linguistics views and analysis them. The article focuses on their views about using literature in teaching language as a resource on base what is mentioned in foreign references and relented with this topic. Likewise, it examines difficulties and problems that expose that expose teachers and learners in reading literature and in the end, it presents solutions and suggestions for decrease them.
The most important finding of this study is the modern Arabic literature is a suitable material for incorporating in teaching language due to it’s authenticity and it’s power to improve learner’s linguistic, cultural competence and can develop their power and critical and emotional thinking.

الكلمات الرئيسية [English]

  • : Arabic for non
  • : Arabic for non-nativespeakers
  • nativespeakers
  • contemporary Arabicliterature
  • foreign language teaching
  • Theoretical foundations